Huisregels

Toepasselijkheid

 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de binnen -en buitenruimtes van STRND. Algemeen
 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van STRND aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen. Toegang tot STRND
 3. Toegang tot STRND is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door of namens STRND afgegeven autorisatie. Autorisatie kan uitsluitend worden verleend na legitimatie door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd, zoals geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.
 4. Door of namens STRND afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar en dienen te allen tijde zichtbaar te worden gedragen. Op verzoek van door de directie van STRND aangewezen personen dient eenieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of een door of namens STRND afgegeven andere autorisatie te beschikken.
 5. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van STRND dan dat gedeelte waartoe toegang is verleend.
 6. Bezoekers die tijdens een evenement STRND verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot STRND
 7. Eenieder die zich in STRND bevindt, moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 8. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert STRND een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 9. De door de directie van STRND aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich in STRND bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen STRND gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen STRND wanneer daartoe aanleiding is. Binnen STRND verstaan we onder ‘visiteren’ de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Onder privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt verstaan de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend of uit het pand verwijderd.
 10. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: a. etens-en drinkwaren; b. gevaarlijke voorwerpen,waaronder wapens,messen,glas-en/of blik; c. (soft/hard)drugs en alcohol; d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; f. (huis)dieren; g. professionele foto-en video-en audio opnameapparatuur; h. vlaggen of vlaggenstokken; i. drones en soortgelijke voorwerpen; j. selfiesticks; k. alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van STRND en de door de directie van STRND aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde. In aanvulling op het bovenstaande is een organisator van een evenement in STRND gerechtigd om per evenement aanvullende (veiligheids- )maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het weigeren van (grote) tassen en rugzakken. Bezoekers dienen derhalve vooraf na te gaan of er dergelijke aanvullende voorschriften gelden
 11. De directie van STRND behoudt zich het recht voor om eenieder zonder opgave van redenen de toegang tot STRNDe te ontzeggen, zonder dat deze persoon recht heeft op een schadevergoeding. In STRND
 12. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond STRND. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door de directie van STRND aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door STRND uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot STRND worden ontzegd.
 13. Het is verboden in STRND te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.
 14. Het bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
 15. Het is verboden in staat van dronkenschap STRND te betreden of in STRND aanwezig te zijn.
 16. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
 17. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding zoals (sport)club-geaffilieerde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
 18. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van STRND is niet toegestaan.
 19. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame-uitingen in STRND en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van STRND.
 20. STRND en de organisator van een evenement (na toestemming van STRND) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. STRND is gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen doeleinden te gebruiken en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners. De organisator van een evenement is (na toestemming van STRND) gerechtigd om de opnamen van haar evenement naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook.
 21. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.
 22. In STRND kan men worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid.
 23. De directie van STRND adviseert om gehoorbescherming te gebruiken teneinde gehoorschade te voorkomen. Calamiteiten
 24. Eenieder die zich in STRND bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 25. De directie van STRND is gerechtigd om STRND te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat. Beveiliging
 26. De (camera)systemen in STRND registreren 24 uur per dag beeld en aanwezigheid in het gebouw. STRND kan de politie mee laten kijken met de door deze systemen gemaakte opnamen. Geen schadevergoeding
 27. Het bezoeken van STRND geschiedt geheel op eigen risico. STRND is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van een besluit om een evenement af te gelasten. Ontzegging toegang, verwijdering en boete
 28. De door de directie van STRND aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan deze huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit STRND te verwijderen.
 29. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van STRND aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Persoonsgegevens

 1. STRND verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijziging

 1. STRND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van STRND te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.