Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Strand Binnen B.V., hierna Strand Binnen, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het volledig organiseren van recreatieve activiteiten, (bedrijfs)feesten en evenementen, alsmede het bieden van een huurbare evenementenlocatie waarbij Klant zelf het evenement organiseert, eventueel in samenwerking met Strand Binnen.
 2. Onder Strand Binnen wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Strand Binnen, zoals genoemd in artikel 1.5.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Strand Binnen en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Strand Binnen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende de organisatie van (bedrijfs)feesten, evenementen en activiteiten of een deel daarvan, alsmede alle andere door Strand Binnen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.strandbinnen.nl en www.strnd.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Strand Binnen gesloten Overeenkomsten waarbij Strand Binnen Diensten aanbiedt of levert of voornemens is Diensten aan te bieden of leveren.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Strand Binnen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van Strand Binnen.

Artikel 3 Identiteit van Strand Binnen

 1. Strand Binnen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66371015 en draagt btw-identificatienummer NL856519054B01. Strand Binnen is statutair gevestigd aan de Tramsingel 48 (4814 AC) te Breda en kantoorhoudende aan de Slingerweg 76 (4814 AZ) te Breda.
 2. Strand Binnen is per e-mail te bereiken via info@strandbinnen.nl, middels de website www.strandbinnen.nl en telefonisch op 076 767 6002.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Strand Binnen en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Strand Binnen en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Besloten Events

Artikel 5 Offerte en Overeenkomst

 1. Alle offertes van Strand Binnen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen Klant en Strand Binnen komt tot stand doordat Strand Binnen een bevestiging en factuur verstuurd. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid, zoals genoemd in artikel 11.
 3. Als Strand Binnen een bevestiging van het ondertekende voorstel en/of de offerte naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Strand Binnen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Strand Binnen, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Strand Binnen deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Strand Binnen zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 3. Strand Binnen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Strand Binnen kan gebruik maken van partnerbedrijven. Hiervoor geldt dat deze zich moeten houden aan de geldende regelgeving van Strand Binnen. Wat betreft de uitvoering van activiteiten door partnerbedrijven, gelden de eigen regels en voorwaarden van de partnerbedrijven. Strand Binnen raadt aan deze op te vragen alvorens deel te nemen. Strand Binnen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit activiteiten die bij of door partnerbedrijven zijn gedaan.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Strand Binnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Strand Binnen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Strand Binnen zijn verstrekt, heeft Strand Binnen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 6. Indien Strand Binnen of een door haar ingeschakelde derde bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 7. Indien Klant en/of een derde materiaal van Strand Binnen of een door haar ingeschakelde derde vernielt of op een andere wijze schade toebrengt of indien sprake is van diefstal, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan Strand Binnen te vergoeden.
 8. Het minimaal aantal deelnemers is per Dienst verschillend, zoals vermeld op de Website. Indien je als Klant met minder dan het minimale aantal personen bent, is Klant alsnog gehouden te betalen voor het minimale aantal personen.
 9. Strand Binnen verzorgt de gehele catering inclusief dranken. Klant is niet gerechtigd eigen cateraars en/of voedselwaren mee te nemen.
 10. Strand Binnen verzorgt tevens alle technische aspecten. Klant is niet gerechtigd gebruik te maken van eigen technische (hulp)middelen, in welke zin dan ook
 11. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Strand Binnen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Strand Binnen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zoals een wijziging in het personenaantal, zullen Strand Binnen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging van het aantal personen is mogelijk tot veertien (14) dagen voor de dag van uitvoering van de Dienst.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Strand Binnen op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Strand Binnen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 6. Tevens is Strand Binnen gerechtigd onder onvoorziene omstandigheden de geboekte Dienst(en) te wijzigen. Strand Binnen zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen dat is geboekt. Indien Klant zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Strand Binnen het (reeds) door Klant betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 8 Tijden

 1. De tijden van de door Klant bestelde Dienst(en) worden altijd vooraf vastgelegd. Bij te laat arriveren zal dit van de vastgelegde tijd afgaan.
 2. Strand Binnen behoudt zich het recht voor om een Dienst indien nodig later te laten starten dan gepland. Strand Binnen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de starttijden van haar partners die gebruik maken van de locatie van Strand Binnen. De Klant zal zelfstandig tot een oplossing moeten komen met het partnerbedrijf. Indien geen akkoord wordt bereikt kan Strand Binnen worden ingeschakeld als bemiddelaar om het geschil zo nodig op te lossen.
 3. In sommige gevallen kan Klant na afloop van de Dienst voor een redelijke tijd blijven zitten in het horecagedeelte of op het terras van Strand Binnen. Onder redelijke tijd wordt verstaan: tot maximaal drie uur (3) na afloop van de Dienst. Indien dit niet mogelijk is zal Strand Binnen proberen dit tijdig vooraf aan Klant kenbaar te maken, maar Strand Binnen kan hieraan niet worden gehouden. De sluitingstijd van Strand Binnen is 02:00 uur. Dit wil zeggen dat de bar tot 01:30 uur is geopend en de locatie om 02:00 uur leeg dient te zijn.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Strand Binnen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Strand Binnen goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Strand Binnen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Strand Binnen op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Strand Binnen de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.
 4. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Strand Binnen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Strand Binnen vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Strand Binnen op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Artikel 8.1 tot en met 8.5 kunnen ook worden ingeroepen door Klant indien zij van mening is dat Strand Binnen tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst. Klant dient hiervan schriftelijk melding te doen bij Strand Binnen. Tevens dient Klant Strand Binnen eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offertes en factuur zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Strand Binnen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave of op de Website te herstellen.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Strand Binnen mede te delen.
 4. Indien Klant een groot gezelschap is, inhoudende dat een bedrag boven de honderd euro (€100) is overeengekomen, geschiedt betaling middels een aanbetaling en 14 dagen voorafgaand van de Diensten. Het is mogelijk dat door Strand Binnen na afloop ook eventuele nacalculaties worden verzonden. Nacalculaties kunnen op locatie enkel per pin worden betaald.
 5. Strand Binnen is bij een ‘gezelschap’ als genoemd in artikel 10.4 gerechtigd een aanbetaling te vragen. Deze betaling dient uiterlijk dertig (30) dagen voor de datum dat de Dienst zal plaatsvinden, betaald te worden. Strand Binnen is gerechtigd van deze betaalwijze af te wijken en zal dit uitdrukkelijk met Klant overeenkomen.
 6. Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen, moeten worden voldaan op een wijze en binnen een termijn zoals door Strand Binnen bepaald.
 7. Indien Strand Binnen een bedrag moet terugbetalen dan zal dit binnen veertien (14) dagen na schriftelijke bevestiging dat Strand Binnen een bedrag zal restitueren, middels bankoverschrijving aan Klant geschieden.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Strand Binnen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Annulering

 1. De Klant kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan Strand Binnen via info@strandbinnen.nl en kan tevens per telefoon worden gedaan te bellen naar 076 767 6002.

 2. Strand Binnen brengt voor een annulering de volgende kosten in rekening: a. Bij een annulering tot 7 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 50% over het totale boekingsbedrag te worden betaald. b. Bij een annulering tussen 4 en 7 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 70% over het totale boekingsbedrag te worden betaald. c. Bij een annulering 3 dagen of minder voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 100% over het totale boekingsbedrag te worden betaald.

 3. Indien geen boekingsbedrag maar een bargarantie is opgenomen, gelden dezelfde voorschriften en percentages als genoemd in artikel 11.2. Annulering geschiedt dan over de bargarantie.

 4. Indien Klant op het door haar verstuurde annuleringsbericht niet binnen achtenveertig (48) uur een bevestiging van annulering ontvangt, dient Klant zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Strand Binnen.

 5. Is uitvoering van een Dienst eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Strand Binnen is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Strand Binnen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Strand Binnen's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Klant in het kader van de Overeenkomst betaalde bedrag.
 3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Strand Binnen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Strand Binnen binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. Strand Binnen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Strand Binnen is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect, van welke aard ook en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico.
 6. Strand Binnen is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Klant en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van Klant en de bij haar behorende derden.
 7. Strand Binnen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 8. De Klant vrijwaart Strand Binnen voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Strand Binnen.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Strand Binnen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet- nakoming van een derde, ziekte van personeel van Strand Binnen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Strand Binnen of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Strand Binnen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Strand Binnen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Veiligheidsvoorschriften en huisregels

 1. Indien Strand Binnen of een door haar ingeschakelde derde van mening is dat in het belang van de veiligheid een Dienst geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de Dienst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Strand Binnen of een door haar ingeschakelde derde is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan de Dienst te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.
 3. Klant en derden zijn verplicht de door Strand Binnen opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Klant en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen.
 4. Aan Klant toebehorende derden onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen, kunnen toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Tevens is wapenbezit verboden en kan op deze grond ook de toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Dit ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen.
 5. Indien Klant en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is Strand Binnen of een door haar ingeschakelde derde gerechtigd de betreffende personen te verwijderen, zonder dat Strand Binnen gehouden is tot vergoeding van enige schade.
 6. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen etens- en/of drinkwaren meet nemen.
 7. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen muziek mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan om muzieknummers aan te vragen, tenzij dit vooraf is overeengekomen met Klant.
 8. Indien consumptiemunten worden uitgegeven, bedraagt de waarde van een door Strand Binnen uitgegeven consumptiemunt €2,70 (zegge: twee euro zeventig) per munt. Munten kunnen worden betaald per pin of contant. Gekochte consumptiemunten kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen voedsel en dranken en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten of andere vormen van geld, ook niet na afloop van de Dienst. De consumptiemunten zijn geldig voor de periode zoals aangegeven op de consumptiepunt. Van deze regeling kan schriftelijk worden afgeweken.
 9. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om een eigen invulling te geven aan de spellen. Klant en aan haar toebehorende derden zijn gehouden de voorgeschreven richtlijnen omtrent de uitvoering van het spel te volgen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan eigen versieringen mee te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens zijn confetti, serpentines en wensballonnen niet toegestaan.
 11. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om spullen achter te laten na uitvoering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Intellectuele Eigendom

 1. Strand Binnen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. De in het kader van de Overeenkomst door Strand Binnen of door een derde partij voor Strand Binnen gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van Strand Binnen, ongeacht of deze aan Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Klant accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Strand Binnen.

 4. Klant is niet gerechtigd het merk STRND en Strand Binnen, het logo en de huisstijl te publiceren en/of kopiëren, een en ander in meest ruime zin, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Strand Binnen.

 5. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Strand Binnen. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Strand Binnen of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 6. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Strand Binnen. De boete laat het recht van Strand Binnen om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 16 Klachten

 1. Klant is gehouden om eventuele klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de datum waarop de Dienst heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan Strand Binnen.
 2. Ook klachten omtrent de partnerbedrijven van Strand Binnen kunnen aan Strand Binnen worden gericht op de wijze zoals beschreven in artikel 16.1.
 3. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Strand Binnen samen met Klant in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan onder meer bestaan uit teruggave van het door Klant betaalde bedrag of een deel daarvan.
 4. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.