Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STRND

Artikel 1 Definities

 1. Strand Binnen B.V., hierna STRND, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het volledig organiseren van recreatieve activiteiten, (bedrijfs)feesten en evenementen, alsmede het bieden van een huurbare evenementenlocatie waarbij Klant zelf het evenement organiseert, eventueel in samenwerking met STRND.
 2. Onder STRND wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van STRND, zoals genoemd in artikel 1.5.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen STRND en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door STRND en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende de organisatie van (bedrijfs)feesten, evenementen en activiteiten of een deel daarvan, alsmede alle andere door STRND ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.strnd.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en STRND gesloten Overeenkomsten waarbij STRND Diensten aanbiedt of levert of voornemens is Diensten aan te bieden of leveren.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met STRND overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van STRND.

Artikel 3 Identiteit van STRND

 1. Strand Binnen BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66371015 en draagt btwidentificatienummer NL856519054B01. Strand Binnen BV is statutair gevestigd aan de Tramsingel 48 (4814 AC) te Breda en kantoorhoudende aan de Slingerweg 76 (4814 AZ) te Breda.
 2. STRND is per e-mail te bereiken via info@strnd.nl, middels de website www.strnd.nl en telefonisch op 076 767 6002.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen STRND en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen STRND en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Besloten Events

Artikel 5 Offerte en Overeenkomst

 1. Alle offertes van STRND zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen Klant en STRND komt tot stand doordat STRND een bevestiging en factuur verstuurd. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid, zoals genoemd in artikel 11.
 3. Als STRND een bevestiging van het ondertekende voorstel en/of de offerte naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. STRND kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van STRND, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij STRND deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. STRND zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 3. STRND heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. STRND kan gebruik maken van partnerbedrijven. Hiervoor geldt dat deze zich moeten houden aan de geldende regelgeving van STRND. Wat betreft de uitvoering van activiteiten door partnerbedrijven, gelden de eigen regels en voorwaarden van de partnerbedrijven. STRND raadt aan deze op te vragen alvorens deel te nemen. STRND is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit activiteiten die bij of door partnerbedrijven zijn gedaan.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STRND aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan STRND worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STRND zijn verstrekt, heeft STRND het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 6. Indien STRND of een door haar ingeschakelde derde bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 7. Indien Klant en/of een derde materiaal van STRND of een door haar ingeschakelde derde vernielt of op een andere wijze schade toebrengt of indien sprake is van diefstal, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan STRND te vergoeden.
 8. Het minimaal aantal deelnemers is per Dienst verschillend, zoals vermeld op de Website. Indien je als Klant met minder dan het minimale aantal personen bent, is Klant alsnog gehouden te betalen voor het minimale aantal personen.
 9. STRND verzorgt de gehele catering inclusief dranken. Klant is niet gerechtigd eigen cateraars en/of voedselwaren mee te nemen.
 10. STRND verzorgt tevens alle technische aspecten. Klant is niet gerechtigd gebruik te maken van eigen technische (hulp)middelen, in welke zin dan ook
 11. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant STRND hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. STRND dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zoals een wijziging in het personenaantal, zullen STRND en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging van het aantal personen is mogelijk tot veertien (14) dagen voor de dag van uitvoering van de Dienst.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van STRND op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen STRND en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 6. Tevens is STRND gerechtigd onder onvoorziene omstandigheden de geboekte Dienst(en) te wijzigen. STRND zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen dat is geboekt. Indien Klant zich niet kan vinden in de wijziging dan zal STRND het (reeds) door Klant betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 8 Tijden

 1. De tijden van de door Klant bestelde Dienst(en) worden altijd vooraf vastgelegd. Bij te laat arriveren zal dit van de vastgelegde tijd afgaan.
 2. STRND behoudt zich het recht voor om een Dienst indien nodig later te laten starten dan gepland. STRND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de starttijden van haar partners die gebruik maken van de locatie van STRND. De Klant zal zelfstandig tot een oplossing moeten komen met het partnerbedrijf. Indien geen akkoord wordt bereikt kan STRND worden ingeschakeld als bemiddelaar om het geschil zo nodig op te lossen.
 3. In sommige gevallen kan Klant na afloop van de Dienst voor een redelijke tijd blijven zitten in het horecagedeelte of op het terras van STRND. Onder redelijke tijd wordt verstaan: tot maximaal drie uur (3) na afloop van de Dienst. Indien dit niet mogelijk is zal STRND proberen dit tijdig vooraf aan Klant kenbaar te maken, maar STRND kan hieraan niet worden gehouden. De sluitingstijd van STRND is 02:00 uur. Dit wil zeggen dat de bar tot 01:30 uur is geopend en de locatie om 02:00 uur leeg dient te zijn.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. STRND is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat STRND goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is STRND bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van STRND op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien STRND de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.
 4. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is STRND gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het STRND vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van STRND op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Artikel 8.1 tot en met 8.5 kunnen ook worden ingeroepen door Klant indien zij van mening is dat STRND tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst. Klant dient hiervan schriftelijk melding te doen bij STRND. Tevens dient Klant STRND eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offertes en factuur zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. STRND heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave of op de Website te herstellen.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan STRND mede te delen.
 4. Indien Klant een groot gezelschap is, inhoudende dat een bedrag boven de honderd euro (€100) is overeengekomen, geschiedt betaling middels een aanbetaling en 14 dagen voorafgaand van de Diensten. Het is mogelijk dat door STRND na afloop ook eventuele nacalculaties worden verzonden. Nacalculaties kunnen op locatie enkel per pin worden betaald.
 5. STRND is bij een ‘gezelschap’ als genoemd in artikel 10.4 gerechtigd een aanbetaling te vragen. Deze betaling dient uiterlijk dertig (30) dagen voor de datum dat de Dienst zal plaatsvinden, betaald te worden. STRND is gerechtigd van deze betaalwijze af te wijken en zal dit uitdrukkelijk met Klant overeenkomen.
 6. Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen, moeten worden voldaan op een wijze en binnen een termijn zoals door STRND bepaald.
 7. Indien STRND een bedrag moet terugbetalen dan zal dit binnen veertien (14) dagen na schriftelijke bevestiging dat STRND een bedrag zal restitueren, middels bankoverschrijving aan Klant geschieden.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien STRND besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Annulering

 1. De Klant kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan STRND via info@strnd.nl en kan tevens per telefoon worden gedaan te bellen naar 076 767 6002.
 2. STRND brengt voor een annulering de volgende kosten in rekening: a. Bij een annulering tussen bevestigingsdatum tot 91 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 25% over het totale boekingsbedrag te worden betaald. b. Bij een annulering tussen 90 en 61 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 33% over het totale boekingsbedrag te worden betaald. c. Bij een annulering tussen 60 en 31 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 75% over het totale boekingsbedrag te worden betaald. d. Bij een annulering 30 dagen of minder voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 100% over het totale boekingsbedrag te worden betaald.
 3. Indien geen boekingsbedrag maar een bargarantie is opgenomen, gelden dezelfde voorschriften en percentages als genoemd in artikel 11.2. Annulering geschiedt dan over de bargarantie.
 4. Indien Klant op het door haar verstuurde annuleringsbericht niet binnen achtenveertig (48) uur een bevestiging van annulering ontvangt, dient Klant zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met STRND.
 5. Is uitvoering van een Dienst eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. STRND is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of nietrepresentatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien STRND aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van STRND's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Klant in het kader van de Overeenkomst betaalde bedrag.
 3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van STRND vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij STRND binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. STRND is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. STRND is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect, van welke aard ook en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico.
 6. STRND is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Klant en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van Klant en de bij haar behorende derden.
 7. STRND is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 8. De Klant vrijwaart STRND voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van STRND.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van STRND, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van STRND zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van STRND of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, pandemieën, epidemieën of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal STRND overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die STRND heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Veiligheidsvoorschriften en huisregels

 1. Indien STRND of een door haar ingeschakelde derde van mening is dat in het belang van de veiligheid een Dienst geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de Dienst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. STRND of een door haar ingeschakelde derde is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan de Dienst te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.
 3. Klant en derden zijn verplicht de door STRND opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Klant en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen.
 4. Aan Klant toebehorende derden onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen, kunnen toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Tevens is wapenbezit verboden en kan op deze grond ook de toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Dit ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen.
 5. Indien Klant en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is STRND of een door haar ingeschakelde derde gerechtigd de betreffende personen te verwijderen, zonder dat STRND gehouden is tot vergoeding van enige schade.
 6. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen etens- en/of drinkwaren meet nemen.
 7. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen muziek mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan om muzieknummers aan te vragen, tenzij dit vooraf is overeengekomen met Klant.
 8. Consumptiemunten kunnen worden betaald per pin of per factuur. Gekochte consumptiemunten kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen voedsel en dranken en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten of andere vormen van geld, ook niet na afloop van de Dienst. De consumptiemunten zijn geldig voor de periode zoals aangegeven op de consumptiepunt of indien niet vermeld tot 31 december van het kalenderjaar opvolgend aan het jaar van uitgifte. Van deze regeling kan schriftelijk worden afgeweken.
 9. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om een eigen invulling te geven aan de spellen. Klant en aan haar toebehorende derden zijn gehouden de voorgeschreven richtlijnen omtrent de uitvoering van het spel te volgen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan eigen versieringen mee te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens zijn confetti, serpentines en wensballonnen niet toegestaan.
 11. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om spullen achter te laten na uitvoering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Intellectuele Eigendom

 1. STRND behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de Overeenkomst door STRND of door een derde partij voor STRND gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van STRND, ongeacht of deze aan Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Klant accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van STRND.
 4. Klant is niet gerechtigd het merk STRND en Strand Binnen, het logo en de huisstijl te publiceren en/of kopiëren, een en ander in meest ruime zin, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STRND.
 5. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van STRND. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door STRND of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
 6. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan STRND. De boete laat het recht van STRND om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 16 Klachten

 1. Klant is gehouden om eventuele klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de datum waarop de Dienst heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan STRND.
 2. Ook klachten omtrent de partnerbedrijven van STRND kunnen aan STRND worden gericht op de wijze zoals beschreven in artikel 16.1.
 3. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal STRND samen met Klant in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan onder meer bestaan uit teruggave van het door Klant betaalde bedrag of een deel daarvan.
 4. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.